24/5 - 1/6/2019

59. Mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež

OFICIÁLNÍ
ESHOP

Domů Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách shop.zlinfest.cz. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.5. 2017.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách shop.zlinfest.cz.
 2. Právní vztahy, které nejsou těmito VOP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v čl. 2 odst. 2 těchto VOP, pak se na vztahy neupravené těmito VOP použije rovněž zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
 4. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto VOP uvedeným, kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito VOP, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními VOP, se kterými jsou rozporu.

Článek 2

Vymezení pojmů

 1. Prodávající: provozovatel internetového obchodu na webových stránkách shop.zlinfest.cz obchodní společnost FILMFEST, s.r.o., se sídlem Zlín, Kudlov, Filmová 174, PSČ: 760 01, IČ: 262 73 365, zapsaná u Krajského soudu v ně, pod sp. zn. C 41255, e-mail: festival@zlinfest.cz, tel.: + 420 577 592 275 (dále jen „prodávající“).
 2. Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách shop.zlinfest.cz uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (dále jen „kupující“). Kupujícím - spotřebitelem je osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím a plnění této smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Zboží: suvenýry a jiné propagační předměty vztahující se ke Zlín Film Festivalu nabízené prodávajícím v internetovém obchodě na webových stránkách shop.zlinfest.cz.
 4. Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách shop.zlinfest.cz, jejímž předmětem je zboží.

Článek 3

Uzavření kupní smlouvy

 1. Postup pro uzavření kupní smlouvy je následující. Vyplněním a odesláním elektronické objednávky kupujícím dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti návrhu na uzavření kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče druhu zboží, množství, ceny, způsobu platby a místa doručení zboží.
 2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doručeným kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Automatické zaslání oznámení o přijetí objednávky prodávajícím se však v tomto smyslu za akceptaci objednávky nepovažuje. Přijetí nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou prodávajícím kupujícímu. Vzorové znění uzavřené kupní smlouvy zde.
 3. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP, tedy především povinnost prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplati za zboží kupní cenu.
 4. V případě, že kupující po odeslání objednávky zjistí, že tato obsahuje chyby nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem. Jakékoliv změny objednávky jsou však v tomto případě vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.

Článek 4

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 1. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 3. Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu písemně na adresu Filmová 174, Zlín,Kudlov, PSČ: 760 01 ve 14-ti denní lhůtě. Kupující není povinen uvést důvod, pro který odkupní smlouvy odstupuje.
 4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je však kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu Filmová 174, Zlín, Kudlov PSČ: 760 01 zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.
 5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Článek 5

Kupní cena a platební podmínky

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 3. Zboží je kupujícímu zasíláno poštou, tedy k úhradě kupní ceny zboží dochází předem. Kupní cenu je možno uhradit pouze prostřednictvím platební karty.

Článek 6

Způsob doručování

 1. Zboží bude kupujícímu dodáváno v pracovní dny v rámci území České republiky, a to prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. A 7565 (dále jen „ČP“). Náklady na dodání zboží kupujícímu nese kupující. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.
 2. Zboží bude kupujícímu doručeno ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy,pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání. Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad,potvrzení či certifikáty jsou doručovány současně se zbožím.
 3. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, porušuje tím svou povinnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP a je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění za každý den prodlení se splněním této povinnosti ve výši 10,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje zboží.

Článek 7

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li sek obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům,jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na výměnu zboží (tj. dodání nové věc bez vad nebo nové součásti, týká-li se vada pouze této součásti) nebo na přiměřenou slevu z ceny.
 3. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.
 6. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu.V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • přiměřenou slevou z kupní ceny,
  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Má-li zboží větší počet vad, může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Článek 8

Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn učinit písemně na adresu Filmová 174, Zlín, Kudlov,PSČ: 760 01 nebo na e-mail festival@zlinfest.cz. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 2. Nezvolí- li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.
 4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci,případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 6. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.
 7. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Článek 9

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by tím vznikaly jakékoliv náklady.
 3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než dopravci zboží.
 4. Kupující poskytuje své údaje prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

Článek 10

Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud jej kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnost.cz na webové stránce www.vasestiznost.cz.
 4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.